Energieffektivisering för Företag

Energieffektivisering för företag

Mätning och Övervakning: Nyckeln till Affärsfördelar

Att integrera mätning och övervakning av energiförbrukning är kritiskt för företag som strävar efter hållbarhet och konkurrenskraft. En studie av Länsstyrelsen Skåne mellan oktober 2017 och februari 2018 avslöjade att skånska kommuner förlorar nästan en halv miljard årligen på grund av uteblivna energieffektiviseringsåtgärder.

energieffektivisering företag

Energimyndighetens Stöd för Företags Energieffektivisering

För att adressera utmaningarna har Energimyndigheten aktivt stöttat över 30 000 små och medelstora företag i energieffektiviseringsinsatser. Trots detta uppfattar många mindre företag energieffektivisering som dyrt och tidskrävande, vilket indikerar behovet av att göra fördelarna tydligare.

Energikartläggning: Starten för Effektiv Energiutnyttjande

Energikartläggning är det första steget mot effektiv energianvändning. Det visar inte bara på energianvändningen utan identifierar även konkreta åtgärdsförslag för att optimera energiprestanda.

Fördelning av Energiförbrukning i Industriella Anläggningar

Inom industriella och kommersiella anläggningar i Västeuropa fördelas energiförbrukningen generellt på följande sätt: Uppvärmning (50%), Belysning (25%), Varmvatten (10%), Luftkonditionering/kyla (5%) och Permanent utrustning (10%).

Energiförbrukning och Betydelsen av Energieffektivisering

Efter en energikartläggning kan företag genomföra åtgärder för att effektivisera och därmed minska energikostnaderna. Detta ökar inte bara konkurrensmöjligheterna på den svenska marknaden utan gör även företaget mindre känsligt för framtida energiprisfluktuationer.

BREEAM-SE: En Hållbar Certifieringsstandard

För att främja hållbara byggnader och företag har BREEAM-SE införts som den svenska versionen av det internationellt erkända miljöcertifieringssystemet BREEAM. Certifieringen ger möjlighet att anpassa sig till svenska regler samtidigt som resultaten kan jämföras internationellt.

Industriell Energiförbrukning: Direkt och Indirekt Perspektiv

Inom industrin skiljer sig energiförbrukningen åt mellan olika typer av användning. Direkt energiförbrukning innebär användning av energi i dess råa form, medan indirekt energiförbrukning innebär omvandling av primärenergi för olika processer.

Betydande Energianvändning och ISO50001-efterlevnad

För industrisektorn är betydande energianvändning avgörande för att följa Energiledningssystemet ISO50001. Företag som identifierar betydande energianvändning kan dra nytta av kostnadseffektiva åtgärder och skattebefrielse på elanvändning i tillverkningsprocesser enligt ISO50001.

Energiförbrukningens Komplexitet och Effektiv Strategi

Förståelsen av betydande energianvändning möjliggör en djupgående granskning av energileverans och prestanda. Syftet är att kvantifiera ekonomiskt gynnsamma energikällor och utveckla företagets energipolicy för långsiktig förbättring och avkastning på investeringar.

energieffektivisering för företag

Effektiv Övervakning: Från Energikartläggning till Mätplan

Övervakning och kontroll av energiförbrukning består av två viktiga steg: Energikartläggning och Mätplan. Genom att implementera dessa steg kan organisationer förbättra sin energiprestanda och säkerställa långsiktig effektivitet.

Optimerad Energi- och Produktionsprestanda genom Mätplan

En skräddarsydd mätplan är nödvändig för att mäta och jämföra energiförbrukningen över tid. Den innebär användning av mät- och mätutrustning för att beräkna Energy Performance Index (EPI) och analysera energiförbrukningen.

energieffektivisering företag

Validering av Åtgärder och Långsiktig Optimering

Analysen av mätdata möjliggör validering eller förändring av tidigare implementerade besparingsåtgärder. Det ger också möjligheten att bibehålla en optimal nivå av energiprestanda på lång sikt.

Genom att anpassa och förnya formuleringar har jag försökt undvika duplicering och samtidigt behålla kärnan i artikeln. Om det är något specifikt du vill justera eller om du har ytterligare önskemål, låt mig veta!

Boka besök