Kalibrering av kraft och massa

   kraftvrid_kalibrering

Som leverantör av mätinstrument kan CA Mätsystem även hjälpa till med kalibrering och service.

Kraft och massa 
Vi är sedan 2003 ackrediterade för kalibrering av kraft och massa samt sedan 2014 även för kalibrering av momentmätningsinstrument.

Ackreditering

Vad är ackreditering? En ackreditering innebär att ett företag blir kompetensprövat mot en viss standard av Swedac. Här på CA Mätsystem är vi ackrediterade mot ISO 17025, som är en samling krav för laboratorier. I ISO 17025 ingår bland annat krav på teknisk kompetens, laboratoriemiljö och dokumentation.
De metoder som vi är ackrediterade för är kraft (Metod 3.2) och moment (Metod 4.2).

 

Mätområde Bästa mätosäkerhet Standard
Metod 3.2 0,5N – 50 000N 0,02 % ISO 17025
Metod 3.2 0,05kg – 5 000kg 0,03 % ISO 17025

Beställningsdokument/ Prislistor

 

Prislista/beställningsdokument kalibrering kraft (pdf)

Boka kalibrering online:

Kalibrering kraft och massa (webformulär)

 

Service av instrument
Vi utför även service och reparation på våra egna instrument i första hand men även på andra fabrikat.
Kontakta oss gärna för rådgivning eller kostnadsförslag. Tel: 08-50 52 68 00 eller via mail: info@camatsystem.com

 

Ackrediterad kalibrering kraft och moment
Kalibrering enligt vår ackrediterade metod 3.2 och 4.2 som uppfyller SS-EN ISO/IEC 17025. Metoden är framtagen för lastceller, dynamometrar, momentgivare och andra kraftmätningssystem.

Metod ackrediterad kalibrering
Tre eller fyra (vid justering) mätserier utförs i varje kraftriktning.
Efter första mätserien jämförs resultatet med av er satt kravgräns eller med tillverkarens specifikation.
Mäter det inom tillåten gräns, görs ytterligare två mätserier, totalt tre.
Avviker instrumentet, justerar vi det så bra som möjligt och gör tre nya mätserier.
Vid justering redovisas mätosäkerhet endast för mätserier efter justering.
Önskar ni kalibrering med fullt redovisad mätosäkerhet även före justering debiterar vi kalibrering + justering + kalibrering -10%. Meddela oss i god tid före kalibrering om ni önskar detta alternativ.
Vissa instrument kräver vid justering att båda kraftriktningar justeras. Även då det bara behövs i en.
Om kravgräns eller specifikation inte är känd, görs ingen justering.

Metod spårbar kalibrering kraft och moment
Spårbarkalibrering enligt vår spårbara metod 3.1 och utan redovisad mätosäkerhet.
Om ni har behov av ackrediterad kalibrering med mätosäkerhet, var snäll meddela oss detta snarast.
Referensutrustningen är spårbar men vi utför endast en mätserie. Om instrumentet avviker från tillverkarens specifikation eller er egen kravgräns, justerar vi det så bra som möjligt mot full skala och gör därefter en ny mätserie
Vissa instrument kräver vid justering att båda kraftriktningar justeras, även då det bara behövs i en.
Om kravgräns eller specifikation inte är känd, görs ingen justering.

 

Justering av kraft och momentgivare

När man ansluter en givare till ett instrument så justeras det in efter givarens mätområde ”Max”. En ny givare ska i teorin vara helt linjär, så är ej verkligheten. Den avviker alltid lite, ofta går den nästan som ett S. När givaren blir äldre eller om den används och slits mycket så ändras detta och den blir helt enkelt mindre linjär med tiden.
Vid en eventuell justering måste man då välja om man önskar injustering mot ”Max” (alternativ A).
Vill ni att vi ska justera in den så att så många punkter som möjligt ligger så nära ”linjärt” som möjligt (alternativ B).
Alternativ B kräver mycket mer arbete och är därför dyrare.


 

Beslutsregel för justering
Om något avläst mätvärde i första mätserien i någon belastningsriktning avviker med mer än specificerad avvikelse inklusive laboratoriets CMC definieras det som utanför specifikation och om kunden vill och att det går så genomförs justering enligt aktuell ackrediterad metod. Mätvärde kan alltså ligga inom specifikation (minus laboratoriets CMC) men det är inte möjligt att ange överensstämmelse med en täckningssannolikhet på 95 % för den utvidgade mätosäkerheten. Detta även om mätvärdet är innanför specificerade gränser, dvs. mätvärdet är innanför specificerade gränser, men med en marginal mindre än laboratoriets mätosäkerhet.

 

Accredited calibration force and torque
Calibration according to our accredited method 3.2 and 4.2 which complies with SS-EN ISO / IEC 17025. The method is designed for load cells, force gauges, torque sensors and other force systems.
Method accredited calibration:
Three or four (on adjustment) series of measurements are performed in each direction of force.
After the first series of measurements, the result is compared with that of your set requirement limit or with the manufacturer’s specification. If it is within the permitted limit, two further series of measurements are made, a total of three. If the instrument deviates, we adjust it as well as possible and make three new series of measurements.
When adjusting, measurement uncertainty is only reported for series after adjustment. If you want calibration with fully reported measurement uncertainty even before adjustment we charge calibration + adjustment + calibration -10%. Please let us know in advanced if this is the case.
Some instruments require adjustment of both directions when adjusting.
If the requirement limit or specification is not known, no adjustment is made.
For full pricing and terms https://camatsystem.com/kalibrering-kraftgivare-och-momentgivare/

Method traceable calibration force and torque
Traceable calibration according to our traceable method 3.1 and 4.1 and without reported measurement uncertainty.
If you need accredited calibration with measurement uncertainty, please inform us as soon as possible.
The reference equipment is traceable but we only perform one series of measurements. If the instrument deviates from the manufacturer’s specification or your own requirement limit, we adjust it as good as possible against full scale and then make a new measurement series
Some instruments require adjusting that both directions be adjusted, even if only needed in one.
If the requirement limit or specification is not known, no adjustment is made.
For full pricing and terms https://camatsystem.com/kalibrering-kraftgivare-och-momentgivare/

 

Mer om ackrediterad kalibrering av kraft på denna länk

 

Mer om spårbar kalibrering av kraft på denna länk

 

 

Rullande utställning

Vår rullande utställning är ute på vägarna i Sverige
Vill du ha ett besök är det bara att du hör av dig!

Aktuellt

Till toppen